Světový den vody se letos věnoval tématu Příroda pro vodu

Odborné semináře se uskutečnily celofiremně i na divizích Boskovice a Znojmo.

Tradiční oslava Světového dne vody, kterou každoročně pořádá Rada povodí Svratky, jejímž členem je i VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., letos připadla na úterý 20. března. Hlavním organizátorem akce s mottem Příroda pro vodu byl státní podnik Povodí Moravy.

Zástupci odborné veřejnosti, ale také starostové a další hosté se sešli v kulturním domě Dělňák v brněnské městské části Líšeň. Během dopoledne se zájemci mohli vydat na některou ze zajímavých exkurzí, například na rekonstruovanou hráz boskovické přehrady, do mandlárny v Hustopečích nebo do barokního poutního kostela ve Křtinách.

Odpolední program pak již patřil odborným přednáškám věnovaným problematice vodárenství a zejména tomu, jaké procesy musí provozovatelé činit, aby v konečném důsledku ochránili životní prostředí a přírodu. V rámci programu vystoupil i generální ředitel VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., Ing. Lubomír Gloc. Hovořil o konkrétních opatřeních, například na odstraňování uranu z pitné vody nebo odstraňování pesticidů. Kromě něj svoje prezentace přednesli i další členové vrcholného vedení společností – generální ředitel Povodí Moravy, s.p., MVDr. Václav Gargulák, generální ředitel Brněnských vodáren a kanalizací, a.s., Jakub Kožnárek a výkonný ředitel Vírského oblastního vodovodu Ing. Jindřich Dušek, Ph.D.

Závěr dne pak patřil netradičnímu vystoupení věnovanému pokusům s vodou a párou, které připravilo Úžasné divadlo fyziky.

Boskovice

Vedení boskovické divize VAS připravilo oslavu Světového dne vody na pátek 23. března, kdy hostům představilo úpravnu vody v Černé Hoře, která slouží pro městys Černá Hora, obec Bořitov a další okolní obce, ale především pro místní pivovar, který je největším odběratelem vody v celém regionu. Následovala prohlídka výrobních prostor Pivovaru Černá Hora doprovázená výkladem a zhodnocení hospodářských výsledků společnosti za minulý rok či změny v legislativě.

„Černá Hora využívá dvou vodních zdrojů. První byl zprovozněn v roce 1975 a druhý v roce 2015, kdy došlo i k modernizaci úpravny vody. Oba zdroje dohromady dávají kolem 15 litrů vody za vteřinu, která kromě městyse slouží také pro Bořitov a přivaděčem může dotéci až do Blanska. Zajímavostí je, že k dezinfekci zde dochází UV lampou, což je jeden z nejmodernějších způsobů, jak zajistit absolutní zdravotní nezávadnost pitné vody, “ informoval přítomné zástupce měst a obcí, ale také další zástupce odborné veřejnosti ředitel boskovické divize společnosti Ing. Petr Fiala, podle kterého se z těchto zdrojů ročně odebere cca 180 tisíc kubíků vody. „Městys má kolem 700 přípojek, ale samotný pivovar odebírá dvě třetiny spotřeby Černé Hory. Je tak třeba zajistit, aby odebrání jakéhokoliv množství vody pivovarem nemělo žádný vliv na ostatní odběratele a zároveň, aby pro něj byla voda zcela vyhovující. Mít takového velkého odběratele na relativně malém spotřebišti je samozřejmě ekonomický přínos, ale provozně to není úplně jednoduché,“ dodal ředitel.

Právě pivovar byl také tématem letošního ročníku Světového dne vody. „Ročně odebíráme kolem 80 tisíc kubických metrů vody. Na jeden hektolitr vyrobeného piva připadá 4 až 9 hektolitrů vody,“ uvedl výrobní ředitel a sládek Vlastimil Zedek s tím, že pivovar využívá artéských pramenů. Ty poskytují velmi čistou vodu střední tvrdosti, která by díky nízkému množství dusičnanů mohla být používána i jako voda kojenecká.

Znojmo

Loucký klášter ve znojemské části Louka se stal 27. března hostitelem oslavy Světového dne vody ve Znojmě. Tradiční setkání, jehož se každoročně účastní kolem 70 hostů, se neslo v duchu odborného semináře pro starosty měst a obcí a zástupce veřejné správy, jehož účelem bylo seznámení s novinkami z oblasti vodárenství i tématy, na která se znojemská divize v rámci svého působení zaměřuje.

Jako první vystoupila Ing. Ivana Vráblíková ze Státního fondu životního prostředí s tématem nových dotací z Operačního programu Životní prostředí.

Informace o sankcích za nedodržování podmínek Operačního programu Životní prostředí přiblížil Mgr. Jan Němec. „U všech vlastnických modelů požadujeme správné využití zdrojů, které by měly být vytvořeny ve vodném a stočném. Je to proto, že chceme, aby prostředky takto vytvořené nebyly nevhodně použity někde jinde, ale byly využity pro rozsáhlejší nutné investice,“ zdůraznil Němec. Podle něj je nutné ceny dodržovat podle finanční analýzy. „Pokud existuje soukromý provozovatel, jde nám o to, aby infrastruktura byla v dobrém stavu,“ vysvětlil.

V rámci setkání byla v podání předsedy představenstva VAS Ing. Jindřicha Krále představena také nová firemní strategie VAS, která by měla vstoupit v platnost v roce 2019. Vystoupení generálního ředitele VAS pak bylo zaměřeno opět na propojení vodárenství a ochrany životního prostředí.

Pozornost přítomných zaujaly také prezentace týkající se připravovaných staveb vodovodů a kanalizací v podání předsedy Svazku Vodovody a kanalizace Znojemsko Ing. Vlastimila Gabrhela i informace Ing. Jiřího Žižky, vedoucího technického útvaru divize Znojmo na téma Možnosti financování vodohospodářských staveb. Divizní projekty Monitoring kanalizace a Monitoring H2S starostům představily Ing. Lenka Tobková, vodohospodářka divize Znojmo, a Ing. Klára Valdová, vedoucí projektu. Celý odborný program zakončil ředitel znojemské divize Ing. Zdeněk Jaroš připomenutím akcí, které divize pořádá pro veřejnost v rámci společenské odpovědnosti.

Mgr. Iva Šebková

vedoucí marketingu a komunikace

Fotografie z akce