Divize

Představení divizí

Chod VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., zajišťuje generální ředitelství v Brně, jím řízené vodohospodářské laboratoře a šest provozních divizí v regionech.

Generální ředitelství

Soběšická 156, 638 00 Brno

Generální ředitelství se zabývá řadou specializovaných činností. Ty jsou směřovány jednak dovnitř společnosti, ale jeho odborníci se podílejí i na odborných řešeních sloužících obecně v rámci oboru nebo jsou vyžadováni k odborným vyjádřením či konzultacím. A to ve výrobně-provozní, ekonomické, právní a dalších oblastech. Zaměstnanci společnosti jsou členy odborných komisí Sdružení vodovodů a kanalizací České republiky, z.s., prezentují firmu na mezinárodních odborných konferencích a podobných fórech. Specialisté generálního ředitelství pracují také na odborných postupech směřujících k využití nových technologií na čistírnách odpadních vod a dalších vodárenských zařízeních, ale i například k budoucím řešením nakládání s kaly.

Vodohospodářské laboratoře

Odborníci v laboratořích působí na pracovištích v Brně, Boskovicích, Jihlavě, Třebíči, Znojmě a ve Žďáru nad Sázavou. Činnost laboratoří je na všech pracovištích zajišťována proškolenými specialisty, kteří zastřešují a provádějí akreditované i neakreditované zkoušky, akreditované odběry a interpretace výsledků zkoušek ve vztahu k platné legislativě. Pracovníci laboratoří jsou držiteli certifikátu Manažera vzorkování a Oprávnění zvláštní odborné způsobilosti k vykonávání činností zvláště důležitých z hlediska radiační ochrany - viz rozhodnutí zde a zde. Laboratoře vlastní potřebné přístrojové vybavení a mají kvalifikované specialisty pro stanovení různých ukazatelů vyskytujících se ve vodách i v kalech ve stopovém množství. Specialisté laboratoří jsou způsobilí provádět systematické měření a hodnocení radiochemických ukazatelů ve vodách pro potřeby zákona č. 18/1997 Sb. a v souladu s vyhláškami Státního úřadu pro jadernou bezpečnost. Laboratoře jsou řízeny a akreditovány jako celek Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. pod číslem 1249.

 

Divize Boskovice

17. listopadu 14, 680 19 Boskovice

Pracovníci divize Boskovice zajišťují dodávku pitné vody a odvádějí odpadní vody z území obcí s rozšířenou působností Blansko, Boskovice a částečně i Tišnov. Díky kopcovitému rázu regionu a množství sídel s malým počtem obyvatel provozují velké množství vodojemů a čerpacích stanic. Divize zásobuje své odběratele výlučně kvalitní podzemní pitnou vodou ze 113 podzemních zdrojů. Nejvýznamnějšími zdroji vody jsou prameniště ve Velkých Opatovicích, ve Spešově a Lažanech. Velký důraz je kladen na čištění odpadních vod a její šetrné vracení do přírody, neboť na území divize se nachází chráněná krajinná oblast Moravský kras s přírodními unikáty, jako jsou propast Macocha, komplex Sloupsko-šošůvských jeskyní, Punkevní jeskyně či jeskyně Balcarka, Kateřinská a Výpustek.

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

87 088

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

130

Délka vodovodní sítě (km)

878

Délka kanalizační sítě (km)

445

Počet úpraven vody

13

Počet čistíren odpadních vod

22

 

Divize Brno-venkov

Soběšická 156, 638 00 Brno

Divize Brno-venkov zajišťuje zásobování pitnou vodou a odvádění odpadních vod ve 116 obcích a jejich místních částech. Její provozy sídlí v Tišnově, Židlochovicích, Ivančicích, Rosicích a Pozořicích. Mezi největší vodárenské objekty divize Brno-venkov patří jímací území s úpravnou vody Ivančice, odkud proudí voda do skupinového vodovodu Ivančice–Rosice.

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

117 700

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

119

Délka vodovodní sítě (km)

959

Délka kanalizační sítě (km)

744

Počet úpraven vody

10

Počet čistíren odpadních vod

29

 

Divize Jihlava

Žižkova 93, 586 29 Jihlava

Divize Jihlava zajišťuje komplexní provozování úpraven vod, vodovodů, kanalizací, čistíren odpadních vod, a to včetně inženýrské a projektové činnosti v provozech Jihlava, Polná a Telč. Nejvýznamnějším vodohospodářským zařízením, jež zabezpečuje kvalitní pitnou vodu pro obyvatele Jihlavy a přilehlého regionu, je úpravna vody Hosov, která získala prestižní ocenění v regionální soutěži jako Stavba Vysočiny. Pro 100 tisíc obyvatel pak slouží zrekonstruovaná čistírna odpadních vod v Jihlavě. 

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

74 047

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

54

Délka vodovodní sítě (km)

526

Délka kanalizační sítě (km)

321

Počet úpraven vody

20

Počet čistíren odpadních vod

13

 

Divize Třebíč

Kubišova 1172, 674 11 Třebíč

Divize Třebíč je největší divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., z hlediska počtu provozovaných obcí. Provozuje přes 150 obcí na území Kraje Vysočina a Jihomoravského kraje. Nejvýznamnějším zdrojem podzemní vody jsou historické Heraltice z roku 1938. Ročně produkují přes půl milionu kubických metrů kvalitní vody, která rovněž slouží pro výrobu tradiční třebíčské limonády Z.O.N. Součástí heraltického vodovodu je vodojem Kostelíček v Třebíči. Jeho nevyužívaná věžová část byla opravena a od roku 2015 slouží jako muzeum vývoje třebíčského vodárenství i turisty hojně vyhledávaná rozhledna. 

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

100 486

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

170

Délka vodovodní sítě (km)

1 098

Délka kanalizační sítě (km)

522

Počet úpraven vody

8

Počet čistíren odpadních vod

42

 

Divize Znojmo

Kotkova 20, 670 25 Znojmo

Pro vinařskou oblast nacházející se na území Národního parku Podyjí je voda základním kamenem. Město Znojmo je spolu s okolními obcemi zásobeno vodou z úpravny vody, jež prošla náročnou rekonstrukcí v letech 2013 až 2014. Úpravna čerpá povrchovou vodu z vodní nádrže Znojmo, kterou následně připraví k pití pro více než 50 tisíc obyvatel. Znojemská divize provozuje celkem 8 úpraven vody a 26 čistíren ve více než stovce obcí znojemského okresu. Největší čistírna se nachází ve Znojmě a skládá se z mechanického předčištění, biologického stupně a kalové koncovky včetně plynového hospodářství, kdy je vznikající bioplyn spalován v kogenerační jednotce, která vyrábí elektrickou a tepelnou energii.

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

81 184

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

104

Délka vodovodní sítě (km)

1 098

Délka kanalizační sítě (km)

515

Počet úpraven vody

8

Počet čistíren odpadních vod

26

 

Divize Žďár nad Sázavou

Studentská 1133, 591 21 Žďár nad Sázavou

Divize Žďár nad Sázavou je rozlohou z divizí VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., největší. Její chloubou je úpravna vody Mostiště o kapacitě 220 l/s. Je významným zdrojem pitné vody ve vodárenské soustavě jihozápadní Morava a patří k nejmodernějším úpravnám vod. Zásobuje více než 80 tisíc obyvatel.

 

Počet obyvatel zásobovaných pitnou vodou

85 764

Počet provozovaných obcí včetně místních částí

168

Délka vodovodní sítě (km)

919

Délka kanalizační sítě (km)

413

Počet úpraven vody

26

Počet čistíren odpadních vod

20

 

(údaje jsou platné k 31. 12. 2017)