Historie

Klíčové historické mezníky společnosti

 

12. 1993             

Založení VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., privatizací státního podniku Jihomoravské vodovody a kanalizace, s.p.

1995                   

Změny v uspořádání společnosti, vznik dozorčí rady

1996                    

Vznik systému vzdělávání zaměstnanců

Přijetí Strategie VAS platné do roku 2001

1997                    

Pokrok v orientaci na zákazníka – nová zákaznická centra v Jihlavě a Třebíči

1999                    

Nový informační systém pro zákazníky

2002                                  

Rozhodnuto o přijetí dotace z fondu ISPA na rozsáhlý regionální investiční projekt pro zlepšení kvality vody v povodí řeky Dyje (cca 1,5 mld. Kč) – největší regionální projekt v rámci České republiky v oblasti čištění odpadních vod. Příjemce dotace – SVKMO s.r.o.

2004                    

Ekonomický audit VAS I.

2005                                  

Příprava a realizace dalších projektů z dotací Fondu soudržnosti (budování kanalizačních sítí na Šlapanicku a modernizace úpravny vody a rekonstrukce vodovodních přivaděčů na Třebíčsku)

2007                                  

Ukončení rozsáhlého projektu Ochrany vod povodí řeky Dyje – první rozsáhlý projekt sledovaný Evropskou komisí

Výzkum Národního projektu výzkumu Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy České republiky s názvem Identifikace, kvantifikace a řízení rizik veřejných systémů zásobování pitnou vodou

2008                    

VAS připravila pro vlastníky první plány financování obnovy – záruka systematické péče o vodovodní a kanalizační sítě včetně dalšího majetku

Schválena Strategie společnosti 20092013

2010                    

Společnost získala Certifikát systému managementu kvality                          

Průzkum názorů a očekávání zaměstnanců VAS

Projekt na odborné profesní vzdělávání zaměstnanců podpořený z Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost

2011                    

Zisk Certifikátu environmentálního systému řízení                         

Odchod zahraničního akcionáře, společnost je ryze česká

2012                                  

100% akcií VAS získává jediný akcionář – Svaz VKMO s.r.o. Společnost se stává jedinou v tuzemsku, kterou takto vlastní pouze svazky měst a obcí nebo samostatné města a obce

Projekt na vzdělávání zaměstnanců z Evropského sociálního fondu

2013                    

Příprava a vstup v platnost nové Strategie VAS 2014–2018

VAS opětovně obdržela Certifikát systému managementu kvality

2014                    

VAS opětovně obdržela Certifikát systému environmentálního řízení

Ekonomický audit VAS II. – ověření a analýza nastavených cílů 

Nový organizační řád

2015                    

Obchodní strategie, Personální strategie, Marketingová strategie a Strategie IS/IT

Akreditace laboratoří

Cena hejtmana Jihomoravského kraje a hejtmana Kraje Vysočina za společenskou odpovědnost

2016                    

VAS opětovně obdržela Osvědčení o akreditaci laboratoří č. 225/2016

VAS získala Certifikát EnMS-002-2016 o zavedení a shody systému hospodaření s energií dle ČSN EN ISO 50001:2012

Začíná diskuse k přípravě Strategie 2019–2023 se zaměřením na využívání moderních informačních technologií ve spolupráci s městy, tzv. SMART CITY

Vítěz Národní ceny za společenskou odpovědnost a udržitelný rozvoj 2016 a zisk evropského certifikátu Committed to Sustainability (závazek k udržitelnosti) 

2017

Spuštění nové služby pro zákazníky SMS Info, která umožňuje aktuálně a bezplatně informovat odběratele o odstávkách a haváriích