Integrovaný systém řízení

Integrovaný systém řízení (IMS) v sobě zahrnuje od roku 2011 certifikovaný systém environmentálního řízení, kterým byl rozšířen již dříve certifikovaný systém řízení kvality. Jedná se o nástroje podporující kvalitu řízení hlavních výrobních procesů i podpůrných procesů podle jasně daných pravidel. Parametry systému VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., byly opakovaně prověřeny dozorovým auditem s jednoznačně pozitivním hodnocením nastavení systému.

V průběhu roku 2016 byl IMS rozšířen o novou složku – certifikovaný systém hospodaření s energií. Jednalo se o ověření a potvrzení souladu hospodaření s energiemi s požadavky normy ISO 50001. Certifikační proces potvrdil dlouhodobě efektivní přístup společnosti k hospodaření s energiemi. Získání příslušného certifikátu navíc ovlivnilo nároky na rozsah zpracování dokumentace vyplývající z novely energetického zákona a mělo tedy bezprostředně přínos finanční.

Průběžná kontrola funkčnosti a efektivnosti dílčích prvků IMS je ze strany společnosti realizována prostřednictvím interních auditů. 

Od září 2016 je neformálně včleňován do struktury IMS rovněž proces řízení BOZP. Tento systém je nastaven tak, že je srovnatelný se systémy certifikovanými podle příslušné normy.

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., je oprávněna se prezentovat jako společnost certifikovaná podle norem ISO 9001 a 14001, a to v plném rozsahu realizovaných činností. Totéž oprávnění platí od června 2016 nově v případě systému hospodaření s energiemi certifikovaného podle normy ISO 50001.