Komplexní provozování vodovodů a kanalizací

V oblasti vodovodů zajišťujeme:

 • Komplexní provoz vodovodů a úpraven vod, péči o vodní zdroje, vodovodní řady včetně šachet a objektů, vodojemů, čerpacích stanic, přípoje, dálkového ovládání a regulace
 • Realizaci nových vodovodních přípojek včetně projektové dokumentace, zemních prací, zajištění tlakové zkoušky, odběru a vyhodnocení vzorků a geodetického zaměření přípojky
 • Úpravy stávající vodovodní přípojky, výměnu, zrušení nebo přeložení přípojky
 • Měření odběrů vody – prodej, osazení a výměna vodoměrů, jejich kalibrace, odečty a opravy
 • Vyhledávání poruch specializovanou technikou a následné opravy poruch na vodovodech a vodovodních přípojkách
 • Zajišťování náhradního zásobování a dovoz pitné vody cisternami
 • Čištění vodojemů a vodovodního potrubí
 • Fakturaci vodného – sjednávání záloh, fakturace, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek a případné penalizace
 • Nepřetržitou poruchovou a havarijní službu

V oblasti kanalizace zajišťujeme:

 • Komplexní provoz kanalizací a čistíren odpadních vod včetně obsluhy a údržby dle provozních a kanalizačních řádů
 • Realizaci nových kanalizačních přípojek včetně projektové dokumentace, zemních prací, zajištění zkoušky vodotěsnosti, geodetického zaměření přípojky
 • Opravy poruch na kanalizačním potrubí, opravy objektů na stokových sítích, opravy přípojek na veřejných prostranstvích
 • Zkoušky těsnosti generátorem kouře
 • Čištění kanalizací a kanalizačních přípojek
 • Čištění kanalizačních vpustí a kanalizačních šachet
 • Vývoz a čištění žump, jímek, septiků a tukových lapolů
 • Monitoring kanalizační sítě průmyslovými kamerami, diagnostiku kanalizační sítě, návrhy na sanace, archivaci monitoringu
 • Zajištění likvidace kalů a písků
 • Fakturaci stočného – sjednávání dohod, vyřizování reklamací, vymáhání pohledávek, penalizaci
 • Nepřetržitou poruchovou a havarijní službu

 

Pokud máte o některé z těchto služeb zájem, využijte našich kontaktů.