Měření a monitoring vod

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s. je tradičním poskytovatelem komplexních služeb v oblasti měření a monitoringu vod. Provádíme především posouzení funkční způsobilosti systémů měření průtoku, kalibraci systémů měření, jednorázová týdenní měření, monitoring životního prostředí, servisní zásahy na měrných systémech a poradenství v oblasti monitoringu.

Spektrum činností je možné rozdělit do několika hlavních kategorií:

  • Úřední měření průtoku – posouzení funkční způsobilosti
  • Měření objemu vypouštěných odpadních vod do vod povrchových
  • Monitoring životního prostředí
  • Měření srážek
  • Návrh, dodávka, kalibrace a servis měrných systémů
  • Poradenství v oblasti monitoringu a měření vod

Všechny nabízené služby jsou v souladu legislativními požadavky České republiky, konkrétně se jedná o zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), v platném znění, zákon č. 274/2001 Sb., o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích), v platném znění, zákon č. 505/1990 Sb., o metrologii, v platném znění, nařízení vlády č.123/2012 Sb., o postupu pro určování znečištění odpadních vod, provádění odečtů množství znečištění a měření objemu, vyhlášky č. 123/2012 Sb., o poplatcích za vypouštění odpadních vod do vod povrchových. Při vykonávané činnosti postupujeme také dle odvětvové technické normy TNV 25 9305 Měřicí systémy proteklého objemu vody v profilech s volnou hladinou.

 

Úřední měření průtoků

Měření průtoku

Měření srážek

Monitoring životního prostředí

Návrh, dodávka, kalibrace a servis měrných systémů

Kontakty