Vyhledávání podzemních sítí a poruch

Máme potřebnou techniku a používáme různé metody pro zjišťování ztrát vody v distribučním systému a poruch a pro omezení jejich výskytu. Jsme schopni zajistit:

 • Vyhledávání tras vodovodních a kanalizačních potrubí v terénu
 • Vyhledávání tras jiných podzemních vedení ve vlastní správě objednatele
 • Vyhledávání polohy markerů všech sítí ve vlastní správě objednatele
 • Kontroly funkce identifikačních vodičů
 • Vyhledávání skrytých armatur, jako jsou šachty, kanalizační poklopy, šoupata, uzávěry a hydranty
 • Detekce a lokalizace poruch na vodovodních řadech pomocí elektroakustického odposlechu, nočního snímání šumů a korelace, dle možností v daných podmínkách
 • Preventivní kontroly těsnosti trubních řadů
 • Poradenská činnost při zjištění úniků vody z potrubí spotřebitele a pro omezení rizika jejich vzniku
 • Měření průtoků a tlaků
 • Provozní kontroly nadzemních a podzemních požárních hydrantů dle ČSN 73 08 73
 • Lokalizace úniků vodíkovou metodou – H2 metoda

 

Upozorňujeme, že námi používanou techniku bohužel nelze ve většině případů použít na vyhledávání tras nebo poruch na vnitřních domovních rozvodech, poněvadž šíření signálu i zvuku po stavebních konstrukcích budov je vždy chaotické.

Z ekonomických a časových důvodů doporučujeme, aby měření předcházela na straně zákazníka důkladná příprava tak, aby výkon vyhledávací techniky byl omezen na co nejkratší možnou dobu.

Materiál již položeného vedení nelze ovlivnit, ale počítejte s tím, že především z důvodu velmi špatné akustické vodivosti se nejhůře hledají poruchy na plastových potrubích a na potrubích ze smíšených materiálů bez přesné dokumentace o jejich poloze a místech rozhraní. Na potrubích, kde bylo použito k montáži či opravě nestejnorodého materiálu, je vyhledávání poruch také značně obtížné.

Tipy pro prevenci vzniku poruch a provádění opatření pro jejich snadnější lokalizaci:

 • Při pokládce plastových potrubí provádějte maximálně důsledně jejich obsyp. Zvláště porubí z PE, vyjma některých typů s vnější ochrannou vrstvou, jsou velmi náchylná k poškození tvrdými ostrými předměty (například kameny).
 • Mějte vždy na paměti, že každý spoj je potencionálním místem poruchy. Používejte proto kvalitní spojovací materiál. Každý spoj si důkladně zaměřte a zakreslete.
 • Pro potřeby přesné lokalizace trasy potrubí pokládejte k nově budovaným vedením z elektricky nevodivých materiálů (plasty, kovová potrubí s gumovým těsněním ve spojích apod.) navíc také izolovaný identifikační vodič (nejlépe CY o průřezu nejméně 4 mm2 s pájenými spoji důkladně izolovanými proti vlhkosti) vyvedený smyčkou a s dostatečnou rezervou do poklopů na všech dostupných armaturách či v šachtách. Zvláštní pozornost přitom věnujte kvalitnímu provedení spojů včetně jejich důkladné izolace proti vlhkosti. Pro potřeby vyhledávání poruch je bezpodmínečně nutná znalost trasy potrubí, což si kvalitním provedením identifikačního vodiče zajistíte. Pozdější určování trasy pomocí trasovacího pera, mlokového vysílače nebo pulzního generátoru PWG 2000 je totiž časově i technicky náročné a nese s sebou i značné náklady v podobě materiálu.
 • Zajistěte již při výstavbě Vašich rozvodů, aby jednotlivé větve byly vybaveny uzávěry, nebo je postupně doplňte. Předejdete tak neočekávaným výdajům při vzniku poruchy a budete mít možnost ušetřit za analýzu ztrát tím, že si v krátké době sami určíte, na které větvi se únik vyskytuje.

V zimním období  zajistěte dostatečnou ochranu vodovodních rozvodů proti zamrznutí. Zvýšenou pozornost věnujte neobydleným a nevytápěným prostorám (chaty, chalupy, hospodářská vybavení, šachty, sklepy apod.) V některých případech pouhé zaizolování potrubí nestačí a je třeba vodu zastavit. Jestliže nemůžete provést odstávku na takovém místě, které nebudete s jistotou schopni zabezpečit proti mrazu, obraťte se na příslušné provozní středisko a naši pracovníci provedou odstávku na venkovním uzávěru.

 

Vyhledávání podzemních sítí a poruch

Divize

Kontakt

Boskovice

Boskovicko – Ing. Viktor Daněk, tel.: 516 427 239, e-mail: danek@vasbo.cz

Blanensko – Rostislav Pijáček, tel. 516 427 275, e-mail: pijacek@vasbo.cz

Brno-venkov

Luboš Svoboda, tel. 724 030 063, lubos.svoboda@vasbv.cz

Jihlava

Petr Němec, tel.: 567 569 222, mobil: 603 531 812, e-mail: nemec@vasji.cz

Třebíč

Stanislav Hons, tel.: 568 899 147, mobil: 605 783 681, e-mail: hons@vastr.cz

Znojmo

Ing. Tomáš Juhaňák, tel.: 515 222 571, mobil: 602 310 280, e-mail: juhanak@vaszn.cz, poruchy@vaszn.cz

Žďár nad Sázavou

tel.: 566 651 159, mobil: 724 102 777, e-mail: gis@vaszr.cz