Kuchyňský odpad

V souladu s platnou legislativou je třeba upozornit odběratele na skutečnost, že kuchyňský odpad není odpadní vodou a producent těchto odpadů je povinen postupovat dle zák. č. 185/2001 Sb. o odpadech.  

Při nedodržení legislativy se odběratel vystavuje riziku:

  • usazování zdrtků v kanalizační přípojce, následnému ucpání přípojky, vyhnívání zdrtků za vzniku zapáchajících a výbušných plynů (např. methan), tyto pak pronikají i do nemovitosti odběratele!!!
  • odstavení od dodávky pitné vody a odvodu vody již použité!
  • postihu ve formě smluvní pokuty!
  • pokuty až ve výši 100 tis. Kč ve správním řízení!

Pojem „kuchyňský odpad“ – kuchyňský odpad je podle vyhl. č. 381/2001 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů, zařazen pod č. 20 01 08 jako organický kompostovatelný biologicky rozložitelný odpad z kuchyní a stravoven a je povinnost s ním nakládat v souladu se zákonem o odpadech č. 185/2001 Sb. Takový pevný odpad není běžnou součástí komunálních odpadních vod a způsobuje vážné problémy nejen s odváděním odpadních vod kanalizační sítí, ale také při jejich čištění a následném vypouštění do toků.

Podmínky vypouštění odpadních vod do veřejné kanalizace příslušné obce stanovuje Kanalizační řád obce, ve kterém jsou mimo jiné uvedeny jakostní limity odpadních vod. Obsah nerozpuštěných látek NL je zpravidla limitován koncentrací 500 mg/l. Při instalaci drtiče kuchyňského odpadu s následným vypouštěním zdrtků do veřejné kanalizace odpadní voda tento limit významně překračuje (odhadem 4000 – 5000 mg/l NL).

Překračování limitů kanalizačního řádu hodnotí provozovatel veřejné kanalizace jako neoprávněné vypouštění odpadních vod v rozporu s uzavřenou smlouvou, za což může odběrateli uložit smluvní pokutu.

Použití drtičů v ČR – Česká technická norma ČSN 75 6760, která navazuje na ČSN EN 12056, uvádí, že podmínky pro napojení drtiče domovního odpadu (tedy i kuchyňského odpadu) na vnitřní (domovní) kanalizaci stanovuje provozovatel kanalizace pro veřejnou potřebu. Toto ustanovení se týká pouze nemovitostí napojených na veřejnou kanalizaci!!! Pro použití drtiče v domech napojených na žumpu bez odtoku nebo malou domovní čistírnu odpadních vod norma žádné vyjádření provozovatele kanalizace pro veřejnou potřebu nepožaduje.