Péče o vodoměr

Vodoměr je zařízení k měření průtočného objemu vody (spotřeba vody za zúčtovací období). Podle platných norem musí být vodoměr umístěn na každé vodovodní přípojce. V obchodním styku musí být používány pouze ověřené vodoměry jako stanovená měřidla.

Dle zákona č. 274/2001 Sb., o vodovodech, kanalizacích pro veřejnou potřebu odpovídají za stav a ochranu vodoměru odběratelé, resp. vlastníci připojené nemovitosti.

Z tohoto důvodu je Vaší povinností:

  • chránit vodoměr před mechanickým i tepelným poškozením
  • zajistit k němu bezpečný přístup zaměstnanců provozovatele VODÁRENSKÉ AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI, a.s., k pravidelným odečtům a výměnám po uplynutí cejchovní doby
  • dbát o to, aby nedošlo k poškození plomby prokazující úřední ověření vodoměru a montážní plomby na jeho šroubení.

Vodoměr z Vaší strany nepotřebuje žádnou zvláštní péči. Přesto má své velké nepřátele, kterými bývá zima a mráz. Takto poničený vodoměr Vám může způsobit velké starosti, zejména únik vody z poškozené přípojky do prostoru, finanční škody na Vašem majetku a finanční náhradu za poškozený vodoměr.

 Doporučení VAS, a.s. pro prevenci před zbytečnými škodami jsou:

Ochrana vodoměru proti mrazu

Je-li Váš vodoměr umístěn ve venkovním prostoru (šachtě), neopomeňte provést následující opatření:

  • šachtu pečlivě zavřete
  • poklop šachty přikryjte tepelnou izolací (polystyren apod.)
  • vodoměr opatřete tepelnou izolací v případě zvlášť silných mrazů (pokud je vodoměr usazen v nezámrzné hloubce – alespoň 1,3 m pod terénem, není izolace nutná)

Je-li Váš vodoměr umístěn uvnitř nemovitosti:

  • ochraňujte potrubí vystavená mrazu, stejně jako vlastní vodoměr, pomocí vhodných izolačních materiálů, nejlépe omotáním nenasákavými stavebními izolacemi, atd..
  • prostor, kde je vodoměr umístěn, dobře uzavřete proti vnikání chladného vzduchu zvenčí - například rozbité sklepní okénko a průvan mohou v mrazivých dnech být příčinou zamrznutí a poškození vodoměru.

Jako tepelnou izolaci zásadně nepoužívejte materiály, které mohou navlhnout.

Pro majitele rekreačních objektů (chaty, zejm. bez vodoměrných šachet, atd.), kde je předpoklad nedodržení podmínek pro vhodné umístění vodoměru před účinky mrazu, je možné objednat na příslušném provoze vodovodů uzavření odbočení z hlavního řadu, demontáž vodoměru a zaplombování. Na jaře pak jeho zpětnou montáž.

 Ochrana před poškozením vodoměru teplem

Nejen extrémně nízké teploty, ale také teploty extrémně vysoké mohou způsobit poškození vodoměru. Vodoměry, které používáme pro měření množství dodané pitné vody, jsou citlivé měřicí přístroje, jejichž mechanizmus je vyroben z plastů vhodných pro styk s pitnou vodou do teploty cca 40° C. Voda z vodovodu pro veřejnou potřebu, kterou dodáváme, má teplotu maximálně 10° C a nebude mít rozhodně nikdy teplotu vyšší než uvedených 40° C. Teplá nebo horká voda se do vodoměru může dostat například při nefunkčnosti zpětného ventilu, či klapky. V této souvislosti je potřeba upozornit na nutnost udržovat v provozuschopném stavu zpětné ventily ve Vaší vodovodní instalaci.
K poškození vodoměru teplem může dojít například tehdy, když se odběratel snaží již zamrzlou vnitřní instalaci, včetně vodoměru, rozehřívat otevřeným ohněm. Po tomto zásahu zpravidla vodoměr už měřit nebude a je nutno jej stejně vyměnit. Poškození plastových částí vodoměru teplem je, po jeho demontáži ve vodoměrné dílně, naprosto zjevné.

Byla-li nefunkčnost nebo poškození vodoměru způsobena nedostatečnou ochranou vodoměru odběratelem nebo přímým zásahem odběratele vedoucím k poškození vodoměru, v souladu se zákonem č. 274/2001 Sb. hradí újmu a náklady spojené s výměnou vodoměru odběratel.

Souhrnem

Odběratel je dle zákona povinen informovat naši společnost při jakémkoliv problému s vodoměrem či vodoměrnou soustavou. Nikdy nesmí do celé soustavy či jen vodoměru zasahovat sám, bez přítomnosti  zaměstnanců provozní společnosti VAS, a.s.

Při jakémkoliv výše popsaném problému prosím informujte naši společnost, a to nejlépe přímo na příslušném provozu, popř. na dispečinku viz Kontakty dle jednotlivých provozních divizí.