Základní pojmy

Voda - chemická sloučenina vodíku a kyslíku, je základní podmínkou života. Zdroje vody mohou být podzemní, nebo povrchové. Pitná voda se získává zpravidla úpravou surové vody ze zdrojů. Z některých zdrojů (zejména podpovrchových) je možné získat pitnou vodu bez její úpravy. Surová voda se odvádí do úpraven vody, kde se přemění na vodu pitnou. Odsud následně směřuje do vodojemů a vodovodní sítí ke spotřebitelům.

Parametry pitné vody - kvalita pitné vody se v České republice řídí zákonem o ochraně veřejného zdraví a vyhláškami, které se k tomuto zákonu vztahují. Vyhláška č. 252/2004 Sb. definuje hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah její kontroly. Pitná voda musí mít takové fyzikálně-chemické vlastnosti, které nepředstavují ohrožení veřejného zdraví, a nesmí obsahovat mikroorganismy, parazity a látky jakéhokoliv druhu v počtu nebo koncentraci, které by mohly ohrozit veřejné zdraví. Vyhláška stanovuje parametry pitné vody a jejich limity, určuje minimální roční četnost odběrů a rozsahu vzorků pitné vody ve vodovodní síti. Obsah radionuklidů je sledován na základě Vyhlášky č. 307/2002 Sb., o radiační ochraně.

Čištění odpadních vod - odpadní voda je taková, jejíž kvalita byla zhoršena lidskou činností. Podle způsobu znečištění je možné ji dělit na komunální a průmyslové odpadní vody. Před vypouštěním zpět do přírody (potoka, řeky) musí být vyčištěna dle platné legislativy.
V čistírnách odpadních vod probíhá intenzivní čištění odpadní vody, mnohem pomaleji a samovolně ale probíhá také v přírodě během procesu samočištění.

Kanalizační síť - stokové sítě se dělí podle vody, kterou odvádějí na jednotné (odvádí jak splaškové, tak dešťové vody) a oddílné (zvlášť je odváděna dešťová a zvlášť splašková voda).

Podle způsobu odvádění odpadních vod rozlišujeme kanalizační systémy gravitační, kdy voda sama odtéká kanalizací, protože má příslušný spád, nebo tlakové, u kterých je odpadní voda čerpána z jímky u nemovitosti do tlakové sítě. Kanalizace není pouze potrubí. Zahrnuje také nejrůznější objekty, jako jsou šachy, přípojky, uliční vpusti, čerpací stanice nebo odlehčovací komory.

Vodovod - provozně samostatný soubor staveb a zařízení zahrnující vodovodní řady a vodárenské objekty, jimiž jsou zejména stavby pro jímání a odběr povrchové nebo podzemní vody, její úpravu a shromažďování.

Provozování vodovodů nebo kanalizací - souhrn činností, kterými se zajišťuje dodávka pitné vody nebo odvádění a čištění odpadních vod. Rozumí se jím zejména dodržování technologických postupů při odběru, úpravě a dopravě pitné vody včetně manipulací, odvádění, čištění a vypouštění odpadních vod, dodržování provozních nebo manipulačních řádů, kanalizačního řádu, vedení provozní dokumentace, provozní a fakturační měření, dohled nad provozuschopností vodovodů a kanalizací, příprava podkladů pro výpočet ceny pro vodné a stočné a další související činnosti.

Vodné - cena za pitnou vodu a za službu spojenou s jejím dodáním. Právo na vodné vzniká vtokem vody do potrubí napojeného bezprostředně za vodoměrem a není-li vodoměr, vtokem vody do vnitřního uzávěru připojeného pozemku nebo stavby, popřípadě do uzávěru hydrantu nebo výtokového stojanu.

Stočné - cena za službu spojenou s odváděním a čištěním, případně zneškodňováním odpadních vod. Právo na stočné vzniká okamžikem vtoku odpadních a srážkových vod do kanalizace.