Kvalita vody

Pro zjištění kvality vody ve Vaší obci prosím zadejte její název a budete přesměrováni na požadované informace.

 

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., nesleduje pouze kvalitu vody, která teče z vodovodního kohoutku u spotřebitele. Provádí monitoring jakosti vody od odběru surové vody (podzemní, povrchové) přes jednotlivé technologické stupně úpraven vody a během dopravy vody ke spotřebitelům (v přivaděčích, vodojemech, čerpacích stanicích). Cílem průběžného laboratorního sledování jakosti vody v různých úrovních výroby je postihnout možné změny tak, abychom na případný problém mohli včas zareagovat a spotřebitel dostal vodu co nejvyšší kvality.

K prokazování jakosti vody u spotřebitele slouží především vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou jsou stanoveny hygienické limity mikrobiologických, biologických, fyzikálních, chemických a organoleptických ukazatelů pitné vody u 63 ukazatelů. Minimální četnost prováděných odběrů a jejich rozsah je stanoven dle počtu obyvatel v zásobované oblasti či objemu vody rozváděné v zásobené oblasti. Místa kontroly jsou určena tak, aby reprezentovala jakost vody v dané zásobované oblasti. Četnosti a termíny odběrů jsou voleny podle toho, aby byly podchyceny možné změny jakosti vody. Mimořádné odběry a rozbory provádíme při kvalitativních změnách vody způsobených například vyššími vodními stavy, v období sucha nebo v případě havárie.

Na základě trvalého sledování jakosti vody můžeme prohlásit, že pitná voda z vodovodu pro veřejnou potřebu na území provozovaném VODÁRENSKOU AKCIOVOU SPOLEČNOSTÍ, a.s., podstupuje řadu kontrol v souladu s platnou legislativou a odpovídá požadovaným kritériím jakosti stanovených platnými legislativními předpisy. Nezávislou kontrolu jakosti vody u spotřebitele provádí rovněž příslušné laboratoře Krajské hygienické stanice.

 

Průvodce jakostí vody

VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST a.s., provozuje rozsáhlou síť skupinových nebo místních vodovodů. Všechny tyto vodovody jsou kontrolovány pravidelnými rozbory na nezávadnost mikrobiologických, fyzikálních chemických a estetických ukazatelů v četnosti uvedené v platném znění vyhlášky ministerstva zdravotnictví ČR (252/2004 Sb.).  

Naší snahou je v maximální možné míře zajistit dostatečné množství pitné vody v požadované kvalitě. Během distribuce vody vodovodní sítí dochází přes hygienické zabezpečení ke zhoršování některých ukazatelů, které jsou zákazníky vnímány jako závada jakosti vody.

Některé z těchto závad se pokusíme blíže popsat, objasnit a navrhnout řešení, které v určitých případech může realizovat odběratel sám. Při posuzování jakosti vody můžeme postupovat jako při ochutnávání vína.

Nejprve nás zaujme barva vody. Ta by měla být v ideálním případě bezbarvá. Případné žluté zabarvení jinak čirého vzorku vody je nejčastěji způsobeno ionty železa, které se do vody rozpustilo během transportu vody v ocelovém nebo litinovém potrubí. Zde může pomoci odpuštění vody, která stála delší dobu v domovním rozvodu nebo přípojce vody.

Budeme-li pokračovat v „koštování" námi dodaného vzorku vody, dalším ukazatelem bude jiskra neboli zákal vzorku. Bílý zákal bývá způsoben strženým vzduchem, který se do vody dostal po průchodu přes perlátor vodovodní baterie, stáním vody ve sklenici bublinky vzduchu samovolně vyprchají.

Další příčinou může být zavzdušnění potrubí při opravě poruchy. Projevuje se prskáním vody při napouštění a většinou také rezavě hnědým zákalem stržených sloučenin železa a manganu ze stěn potrubí. Pomůže dlouhé odpouštění vody, až se všechen vzduch z potrubí dostane pryč a vypláchnou se stržené usazeniny. V tomto případě není do doby vyčištění vody vhodné používat spotřebiče, které by se mohly zanést usazeninami (myčka, sprcha, pračka...). Při praní prádla může dojít ke vzniku rezavých skvrn.

Hnědé zabarvení vody se může objevovat po pravidelném odkalování vodovodních řadů, kdy se usazeniny železa odstraňují zvýšeným průtokem.

Bílé nerozpuštěné částice jsou tvořeny vodním kamenem, který je na rozdíl od vinného kamene tvořen uhličitanem vápenatým.

Třetí ukazatel, který nás zaujme, by vinaři nazvali buket neboli pach. Ten by měl být pro většinu spotřebitelů nepostřehnutelný, senzitivní jedinci mohou vnímat pach po chloru, kterým je voda mikrobiologicky zabezpečena. Zahřátí vzorku zvýrazňuje tuto vlastnost. Změna pachu vody se může objevit při instalaci nového ohřívače vody, situace se sama upraví, až dojde k vytvoření vodního kamene v ohřívači, vinaři by použili termín „zavínění sudu".

Po těchto zkouškách provedeme ochutnání vody a můžeme chuť vyhodnotit. U vína pouze dobrý vinař pozná, ze které odrůdy, trati, roku, řady a sudu víno pochází. Spotřebitel vody má situaci mnohem snazší, pokud ví, z kterého vodovodu vodu pije. Na rozdíl od vína by voda neměla mít chuť žádnou. Bylo-li prováděno odkalování nebo čištění potrubí, může se u vody na krátký čas objevit železitá příchuť.

Pro podávání vína je rozhodující jeho teplota, která se u pitné vody mění s ročním obdobím, závisí také na použitém zdroji vody pro její výrobu (podzemní nebo povrchový) a délce vodovodní sítě. Větší kolísání teploty se projeví, pokud je zdrojem povrchová voda nebo dlouhý vodovodní řad. Vyšší teplota může zdůrazňovat některé výše uvedené ukazatele (pach, chuť).

Z technických údajů u vína zajímá spotřebitele obsah alkoholu, u vody je to většinou její tvrdost. Ta je důležitá pro dávkování pracích chemikálií v pračkách, myčkách, pro průtokové ohřívače atd. V českých normách je tvrdost definována jako součet látkových koncentrací (Ca + Mg + Sr + Ba) v milimolech v litru (značka mmol/l). V naší oblasti se v návodech k přístrojům vyskytuje tvrdost  ve stupních německých, označovaná jako DH a vyjadřovaná jednotkou °N. Vztah mezi koncentrací v mmol/l a °N je následující: 1 mmol/l = 5,6 °N  

Vodu je možné podle tvrdosti rozdělit do následujících kategorií (K. Andrlík a kol.: Přehled chemie a chemické technologie, 1954, Práce)
 

 

 Vápník a hořčík

 Jednotky

 mmol/l

 °N

 velmi měkká

 0 - 0,71

0 - 4

 měkká

 0,72 - 1,43

 4 - 8

 středně tvrdá

 1,44 - 2,14

 8 - 12

 dosti tvrdá

 2,15 - 3,21

 12 - 18

 tvrdá

 3,22 - 5,36

 18 - 30

 velmi tvrdá

 >       5,36

 >    30

 

Zákazníka u vína zajímá jakost a cena. U vody je tato situace stejná, na následujícím obrázku vidíte prostorové srovnání 1 m3 balené vody a vodovodní vody. Cenové srovnání je pro balenou vodu řádově horší.

akvarium_vs_lahve

Při pití naší vody Vám nevzniká žádný odpad ve formě obalu, který musíte likvidovat. Nemusíte vláčet domů žádné zbytečné kilogramy, neboť naše voda za Vámi přijde sama.

Pokud nejste s kvalitou námi dodávané vody spokojeni, obraťte se na nás. Vzniklé problémy se snažíme co nejlépe vyřešit ke spokojenosti obou stran. Za jakost dodávané teplé vody naše společnost neodpovídá.